Pastoraat

Pastoraat betekent omzien naar elkaar in de meest brede zin van het woord.


In het ‘Team Pastoraat’ wordt het beleid met betrekking tot het pastoraat in De Brug uitgezet en besproken. Tijdens deze bijeenkomst is het de bedoeling alle betrokken personen die werkzaam zijn binnen de diverse vormen van pastoraat in De Brug te informeren over de taken die worden uitgevoerd, prioriteiten te stellen voor het verlenen van pastorale zorg, het signaleren van knelpunten die zich binnen geledingen voordoen en het zoeken naar passende oplossingen. Er is een kernteam dat bestaat uit: de predikant, de ouderenpastor, de jongerenwerker en de coördinator van het pastoraat. Verder nemen pastorale ouderlingen, pastoraal medewerkers, rouwouderlingen en contactpersonen deel aan het overleg.
 
Het team Pastoraat legt de nadruk op het geven van aandacht aan elkaar.
Dit doen wij door als leden van het team gemeenteleden die dit op prijs stellen te bezoeken bij geboorte of jubilea, maar ook bij ziekte en rouw. Nieuwe gemeenteleden van De Brug ontvangen een welkomstbrief. Daarin wordt ook gevraagd of zij bezoek op prijs stellen.

Het pastorale team heeft ook medewerking vanuit de gemeente nodig: wilt u het via het contactadres aan de predikanten of aan een lid van het pastorale team doorgeven als u weet dat iemand bezocht wil worden? .

Pastoraal werk Wij hopen van harte dat u het via het contactadres kenbaar wilt maken als u voor uzelf of voor iemand anders bezoek wilt vragen.

OPB: Ouderenpastoraat De Brug

Binnen De Brug is voor het bezoekwerk aan senioren het bezoekteam Ouderen Pastoraat De Brug actief, dat ongeveer één keer per twee maanden bijeenkomt. Dit team verzorgt jaarlijks een Advents-middag en een gezellige middag met broodmaaltijd in het voorjaar voor de ouderen van De Brug.  Bij verjaardagen ontvangen de senioren van De Brug een attentie. Wij zoeken nog nieuwe medewerkers. Bijeenkomsten van het OPB-team worden in de Nieuwsbrief aangekondigd. Contactpersoon is Marry van Bruggen, het contactadres vindt u bovenaan deze pagina.