Algemene voorwaarden

verhuur De Brug,

maart 2021, update mei 2023.

Wanneer u (delen van) het kerkgebouw De Brug in Amersfoort huurt, betekent dit dat u een gebouw huurt met een bijzonder karakter en identiteit. Geen neutrale ruimte, maar een gebouw met een eigen gezicht en functie: een kerk. Allereerst een plek waar de kerkelijke gemeente haar erediensten viert en andere kerkelijke activiteiten organiseert. Respect voor de kerkelijke functie van het gebouw bepaalt het kader voor alle activiteiten in het kerkgebouw.

Met het oog op het voorgaande hanteren wij bij verhuur en gebruik de hierna volgende algemene voorwaarden:

 

1. Algemeen

 

1.1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de tarievenlijst met de daarin opgenomen bepalingen en tarieven. Iedere huurder is gebonden aan deze algemene voorwaarden.

 

1.2. Verhuur van voornoemd kerkgebouw valt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Wijkgemeente De Brug te Amersfoort (hierna de verhuurder). 

Verhuurder wordt vertegenwoordigd door de beheerder, die als aanspreekpunt fungeert voor verhuurzaken, te bereiken op werkdagen tijdens kantooruren op telefoonnummer 033-4725109 of per email: verhuur@debrugamersfoort.nl. Huurder bespreekt met de beheerder de mogelijkheden en de inhoud van de verhuuractiviteit.

 

1.3. Eventuele geschillen worden behandeld door de daartoe aangewezen bevoegde rechter te Utrecht.

 

2. Verhuurprocedure

 

2.1. De afgesproken verhuur wordt per e-mail bevestigd aan de huurder met een huurovereenkomst en is na ontvangstbevestiging definitief.

 

2.2. Na afloop van de verhuur ontvangt de huurder een factuur. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

 

2.3. Indien de huurder nalatig is in het voldoen van de factuur, kan de huurovereenkomst voor toekomstige overeengekomen verhuur(data), van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, door de verhuurder worden ontbonden. Huurder kan in dat geval geen aanspraak maken op de beschikbaarheid van het kerkgebouw (c.q. de zalen).

 

2.4. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken dan waarvoor is vastgelegd in de huurovereenkomst. Onderverhuur is niet toegestaan.

 

2.5. Annulering door de huurder kan onder de volgende voorwaarden:

  • voor zaal 1, 1.1, 1.2, 2 en 6: tot 3 weken voor de afgesproken periode: kosteloos 
  • voor zaal 1, 1.1, 1.2, 2 en 6: binnen 3 weken voor de afgesproken periode: 50 % van de huurprijs.
  • voor zaal 4, 5 en 8: tot 2 maanden voor de overeengekomen periode: kosteloos.
  • voor zaal 4, 5 en 8: tot 3 weken voor de afgesproken periode: 50 % van de huurprijs.
  • voor zaal 4, 5 en 8; binnen 3 weken voor de afgesproken periode: 100 % van de huurprijs.


2.6. Verhuurder behoudt zich het recht voor in geval van calamiteiten of incidenten het kerkgebouw voor de daarvoor benodigde tijd te sluiten en de verhuur in die periode te annuleren. Eventuele orders van politie, brandweer of verhuurder dienen dan onverwijld te worden opgevolgd.

 

2.7. Mocht de verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van de huurder te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk  voor de eventuele daaruit voortvloeiende directe en indirecte schade.

 

2.8. Indien verhuurder wordt verzocht het kerkgebouw beschikbaar te stellen voor rouwdiensten op een moment dat gecontracteerde verhuur staat ingepland, overlegt de verhuurder met de betreffende huurder om te onderzoeken of de verhuur kan worden verplaatst naar een andere locatie of tijdsstip, of over de annulering van de verhuur. Gecontracteerde verhuur heeft in principe voorrang op alle activiteiten in het gebouw, behoudens in geval van uitvaartdiensten. Verhuurder zal proberen deze uitvaartdienst zodanig in te passen dat de huurder hiervan zo weinig mogelijk hinder ondervindt. Lukt dat niet dan wordt in overleg naar een oplossing gezocht als hiervoor is aangegeven.

 

2.9. Huurder dient uiterlijk 10 dagen voorafgaande aan het gebruik van het gehuurde met de beheerder van het kerkgebouw overleg te plegen over de gewenste inrichting van de zalen en aan te geven welke apparatuur, materialen, voorzieningen, consumpties en dergelijke er nodig zijn.

 

2.10. Het aanbrengen van reclame-uitingen aan, op, rondom en/of in het gebouw dient in overleg en met schriftelijke goedkeuring van de verhuurder te geschieden.

 

3. Consumpties

 

3.1. Consumpties worden alleen door de verhuurder verzorgd.

     

3.2. Voor De Brug gelden standaardtarieven voor diverse consumpties. Deze tarieven zijn zichtbaar bij de uitgiftebalie.

Ook is het mogelijk om via De Brug catering te regelen. De keuze dient dan wel 10 dagen voorafgaand aan de verhuurdatum bekend te zijn bij en bevestigd door de beheerder. De prijzen van de catering zijn afhankelijk van diverse factoren. Wij leveren maatwerk en bespreken daarom graag uw wensen en informeren u over de kosten daarvan door middel van een offerte. De afspraken hierover zullen na opdracht schriftelijk worden bevestigd. 

 

3.3. Consumpties dienen te worden genuttigd in de door de verhuurder aangewezen ruimte(n).

 

3.4. Het gebruik van de keuken en de keukeninventaris door huurder is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 

3.5. Bij constatering van extreme vervuiling (zulks ter beoordeling van de verhuurder) worden extra schoonmaakkosten in rekening gebracht, groot € 50,-.

 

4. Personele bezetting

 

4.1. In de verhuurtarieven is de standaard personeelsbezetting (benodigd voor de toegang tot en de veiligheid van het gebouw) inbegrepen. Door verhuurder aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de verhuurde ruimte(n). Zij zullen dit, indien nodig, respectvol doen.

 

4.2. Bij recepties etc. waarbij het nodig is om extra personeel in te zetten, worden personeelskosten voor bediening doorberekend.

 

4.3. Alleen bij een verhuur van meer dan 100 personen per verhuuractiviteit zal er altijd overleg zijn wie de BHV levert: de huurder of de verhuurder. De BHV-er treedt tevens op als coördinator bij calamiteiten.  In geval een huurder met minder dan 100 personen toch gebruik wil maken van een BHV-er, dient dit apart doorgegeven te worden door de huurder. Deze kosten zullen apart worden doorberekend. In overleg kan de huurder ook zelf zorgdragen voor een BHV-er.

 

4.4. Een defibrillator (AED apparaat) is aanwezig en hangt buiten het gebouw naast de entreedeuren. 

 

 

5. Kerkgebouw, zalen en randvoorwaarden

 

5.1. In het gehele gebouw mag niet worden gerookt; ook mogen er geen kaarsen en/of waxinelichtjes aangestoken worden.

 

5.2. Ballonnen, confetti of gelijkwaardig materiaal, mag binnen noch buiten worden gebruikt.

 

5.3. In iedere zaal hangt bij de ingang een calamiteitenplan, wij vragen de huurder hiervan goed kennis te nemen en medegebruikers erop te attenderen.

 

5.4. Het is zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte of inrichting daarvan aan te brengen of niet gehuurde ruimten te betreden.

 

5.5. Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen. Eventuele beschadigingen of defecten dienen direct te worden gemeld.

 

5.6. Bij de huurprijs is het gebruik van de in het gebouw aanwezige instrumenten en voorzieningen zoals orgel, piano’s, geluidsinstallatie, beamers e.d. niet inbegrepen. Deze voorzieningen en instrumenten kunnen echter wel separaat worden gehuurd.


5.7. Verhuurder kan door huurder niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en diefstal aan eigendommen die door de huurder worden meegebracht of door derden aan de huurder ter beschikking worden gesteld.


5.8. Parkeren is beperkt mogelijk op het terrein van De Brug in de parkeervakken en verder in de directe omgeving daarvan zoals aangegeven door de verkeersborden. Onder andere op het Euterpeplein, let op dat hier een parkeerschijf dient te worden gebruikt en de parkeertijd daardoor beperkt is. Parkeren is niet toegestaan op het parkeerterrein van de tegenover de ingang van De Brug gelegen appartementen. Fietsen dienen alleen in de fietsenberging te worden gestald.

 

5.9. Van maandag tot en met zaterdag kan het gebouw tot uiterlijk 22.00 uur gehuurd worden. Wanneer het gebouw niet tijdig verlaten is, behoudt de verhuurder zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen.

         

6. Tarievenlijst

 

6.1. Op de tarievenlijst zijn deze Algemene Voorwaarden Verhuur van toepassing.

 

6.2. De huurprijzen voor ruimten zijn per dagdeel of samengestelde dagdelen, inclusief stand-by zijn van de beheerder of vrijwilliger, waarbij de volgende dagdelen gelden: van 08.30 tot 13.00 uur; van 13.00 tot 17.30 uur; en van 18.00 tot 22.00 uur.

 

6.3. Bij overschrijding van een dagdeel wordt € 50,- per uur extra in rekening gebracht.

 

7. Huur kerk en nevenruimten: zie huurtarieven van De Brug.


8. Voorzieningen: zie tarievenlijst van De Brug.

 

8.1. De bediening van de technische apparatuur van de verhuurder dient, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend door personeel van verhuurder te geschieden.